I.  Postanowienia ogólne

§ 1.

1.   Fundacja "Ziemia i Ludzie" , zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez Piotra Wiszniewskiego, zwanego dalej "Fundatorem", aktem notarialnym Repetytorium A numer  3714/2009 sporządzonym przed notariuszem Kingą Nałęcz w Kancelarii Notarialnej przy ul. Boya-Żeleńskiego nr 6 lokal 26 w Warszawie, w dniu 01.04.2009, prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

1.   Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa. 

2.   Fundacja ma osobowość prawną. 

3.   Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

4.   Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 3

Właściwym ministrem jest minister kierujący działem administracji środowiska

§ 4

1.  Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, zgodnie z przepisami prawa. 

2.   Fundacja może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i poza jego granicami.

3.  Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na języki obce.

§ 5

1.  Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

II. CELE FUNDACJI I ZASADY DZIAŁANIA 

§ 6 

Celem Fundacji są działania na rzecz realizacji idei Zrównoważonego Rozwoju, wspierające ochronę środowiska i racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi , wzrost gospodarczy oraz rozwój społeczny.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

1. Organizowanie, finansowanie i prowadzenie projektów edukacyjnych, w tym szkoleń i projektów kształcenia ustawicznego dla osób fizycznych i podmiotów prawnych, w szczególności w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, prowadzenia działalności gospodarczej i aktywizacji zawodowej.

2. Organizowanie tragów, wystaw i kongresów.

3. Organizowanie i finansowanie badań, analiz prac badawczo-rozwojowych oraz doradztwa, a w szczególności doradztwa technicznego, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz doradztwa personalnego.

4. Organizowanie i wspieranie finansowe, rzeczowe lub merytoryczne platform i  działań służących wymianie doświadczeń zawodowych lub naukowych. 

5.  Organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, w szczególności wydawanie książek, map i atlasów, wydawanie gazet, czasopism i wydawnictw periodycznych a także analiza systemowa potrzeb i doradzanie rozwiązań w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie stron internetowych, przetwarzanie danych, prowadzenie portali internetowych, publikowanie i udostępnianie baz danych i innych publikacji elektronicznych.

6. Finansowanie i realizacja projektów informacyjno-promocyjnych.

7. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej podmiotom przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji, a także angażowanie sektora biznesu dla realizacji celów Fundacji.

8. Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych wspierających realizację celów Fundacji. 

9. Prowadzenie działalności pomocniczej i usługowej zgodnej z celami Fundacji na rzecz administracji publicznej.

 

III. MAJĄTEK FUNDACJI  

§ 8 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 9 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora; 

2. darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych; 

3. dotacji, dotacji celowych, programów pomocowych i grantów;

4. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych; 

5. dochodów z majątku Fundacji w tym dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym.

§ 10

1.  Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są w szczególności na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji. 

2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 

4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji. 

 

IV Władze Fundacji

§ 11

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 12

1. Zarząd Fundacji składa się z niemniej niż dwóch i nie więcej niż pięciu osób powołanych przez Fundatora czas nieoznaczony, bądź do momentu rezygnacji ze stanowiska. 

2. Fundator powołuje Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora może powołać dodatkowych Członków Zarządu z uwzględnieniem zapisów par. 12 pkt. 1 . 

3. Fundator może odwołać Zarząd lub poszczególnych jego Członków, jeżeli  nie wywiązują się z realizacji celów statutowych lub działają na szkodę Fundacji lub są niezdolni do pełnienia funkcji z powodu choroby lub ułomności.

4. W przypadku śmierci jednego z członków Zarządu i nie wskazania przez niego następcy, pozostali członkowie Zarządu mogą powołać nowego członka Zarządu. 

5. Fundator może powołać inne organy Fundacji niż Zarząd. 

6. Członkowie Zarządu mogą z tytułu pełnienia swoich funkcji pobierać wynagrodzenie. 

§ 13

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a. realizacja celów statutowych,

b. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

c. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

d. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

d. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

e. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, 

f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

g. dokonywanie zmian statutu Fundacji oraz podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacja oraz o likwidacji Fundacji i związanym z tym przekazaniem środków finansowych i majątku Fundacji.

3. Zarząd, w obecności wszystkich swoich członków, podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał jednomyślnych przy dwuosobowym składzie Zarządu lub zapadających zwykłą większością głosów w przypadku 3 lub więcej osobowym składzie Zarządu, przy czym w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu nie rzadziej niż raz w roku.

5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

V. Sposób Reprezentacji

§ 14.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa jednoosobowo Prezes Fundacji lub dwaj członkowie Zarządu w tym prezes Fundacji.

 

VI. Postanowienia końcowe

§ 15

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim za zgodą Fundatora.

§ 16

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 

§ 17

W sprawach połączenia się z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, który podejmuje decyzje o połączeniu w drodze jednomyślnej uchwały wymagającej dla swej skuteczności zatwierdzenia przez Fundatora.

§ 18

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Na wypadek likwidacji Fundacji Zarząd podejmuje decyzje jednomyślnie. 

3. Pozostałe po Fundacji mienie przekazane zostanie na inną Fundację lub organizację o zbliżonych celach działania. 

§ 19

Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd.

Statut został przyjęty dnia 01.04.2009

 

Podpisano: Piotr Andrzej Wiszniewski

PROJEKTY

 

 

 

Termomodernizacja to się Opłaca

Natura na Pkolenia

Cyclurban

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND COMMUTING IN BALTIC CITIES (SUMBA)

 

Fundacja Ziemia i Ludzie
ul. Napoleona Bonaparte 47B
04-965 Warszawa
tel: +48 22 631 79 80

Funduszodawcy i Partnerzy