Celem Fundacji  jest realizacja idei zrównoważonego rozwoju, zakładającego rozwój społeczny i ekonomiczny powiązany z ochroną środowiska naturalnego.

 

Pojęcie "zrównoważony rozwój" - (Sustainable Development) - zostało po raz pierwszy zdefiniowane w raporcie "Nasza wspólna przyszłość" (1987 r.), opracowanym przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi.

Ze względu na wielość i różnorodność czynników, wpływających na to zjawisko, wyodrębniono trzy główne obszary na których należy skoncentrować się przy planowaniu skutecznej strategii osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Są to: ochrona środowiska i racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi (m. in. ograniczanie zanieczyszczenia środowiska, ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin, promocja odnawialnych źródeł energii), wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających (m. in. ułatwienie dostępu do rynków dla państw rozwijających się, finansowanie rozwoju, zmiana nieracjonalnych wzorców konsumpcji i produkcji) oraz rozwój społeczny (m. in. walka z ubóstwem, dostęp do edukacji, ochrony zdrowia). Zasada zrównoważonego rozwoju posiada w Polsce rangę konstytucyjną - została zapisana w art. 5 konstytucji RP a definicja zrównoważonego rozwoju znalazła się w ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Na świecie idee zrównoważonego rozwoju zostały ujęte w programach Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

 

PRZESŁANIE FUNDACJI


 

   


Uważamy, że odpowiedzialność za nasze dzieci nie kończy się tylko na zaspokajaniu ich doraźnych potrzeb ale także na zapewnieniu im szczęśliwej przyszłości. Wyciągamy rękę do przyszłych pokoleń wierząc, że zrównoważony rozwój łącząc  postęp gospodarczy z poszanowaniem przyrody i rozwojem społecznym, stworzy  lepsze perspektywy dla naszych dzieci.

Chcemy edukować, informować i przekonywać zarówno całe grupy społeczne, społeczności lokalne, organizacje rządowe oraz  grupy biznesu  jak i jednostki w ramach akcji edukacyjno-informacyjnych, integracyjnych że rozwój społeczny i ekonomiczny można połączyć z ochroną środowiska.

Ewelina Skoczeń, wiceprezes Fundacji Ziemia i Ludzie

PROJEKTY

 

 

 

Termomodernizacja to się Opłaca

Natura na Pkolenia

Cyclurban

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND COMMUTING IN BALTIC CITIES (SUMBA)

 

Fundacja Ziemia i Ludzie
ul. Napoleona Bonaparte 47B
04-965 Warszawa
tel: +48 22 631 79 80

Funduszodawcy i Partnerzy