Zadaniem Fundacji  są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju wspierające ochronę środowiska i racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi , wzrost gospodarczy oraz rozwój społeczno-kulturalny. 

Fundacja realizuje projekty integrujące zagadnienia ochrony środowiska z działaniami w poszczególnych dziedzinach gospodarki i polityki społecznej, pozwalające zachować zasoby i walory środowiska, równorzędnie traktujące racje społeczne, ekonomiczne i ekologiczne.

 

Obszary działań Fundacji:

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

Edukacja ekologiczna i promowanie zachowań pro-ekologicznych, akcje edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, kursy doszkalające dla dorosłych, szkolenia dla firm, warsztaty, konferencje, masowe akcje informacyjne, kampanie społeczne.

 

Ochrona środowiska naturalnego

Propagowanie i wdrażanie alternatywnych i odnawialnych źródeł energii ,  rozwój zrównoważonego transportu, ograniczenie zanieczyszczeń i racjonalna gospodarka odpadami, ochrona bioróżnorodności.

 

Działalność społeczno-kulturowa

Partnerstwo publiczno-spo łeczne, ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji, aktywizacja jednostek i grup zagrożonych marginalizacją, biedą i patologiami, rozwój małych społeczności lokalnych jako wspólnoty ludzi o podobnych celach, działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami lokalnymi i regionalnymi.

 

Innowacyjność i wzrost gospodarczy

Angażowanie społeczne biznesu, powiązanie zachowań proekologicznych z sukcesem i innowacyjnością.

PROJEKTY

 

 

 

Termomodernizacja to się Opłaca

Natura na Pkolenia

Cyclurban

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND COMMUTING IN BALTIC CITIES (SUMBA)

 

Fundacja Ziemia i Ludzie
ul. Napoleona Bonaparte 47B
04-965 Warszawa
tel: +48 22 631 79 80

Funduszodawcy i Partnerzy