Fundacja rozpoczyna od 1 kwietnia 2018r. kolejny projekt ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt "Natura na pokolenia” - międzypokoleniowy program edukacji ekologicznej mieszkańców obszarów chronionych w województwach: śląskim, mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim" realizowany będzie w ramach II Osi priorytetowej i Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, w podtypie projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych. 

 

Dlaczego realizujemy projekt?

Zgodnie z diagnozą potrzeb i wyzwań Programu POIIŚ 2014-2020, Polska jest krajem o dużym potencjale w zakresie różnorodności biologicznej i stanu zachowania dziedzictwa przyrodniczego.

Powiększa się liczba obszarów cennych przyrodniczo objętych ochroną. W 2014 r.13 krajowymi formami ochrony przyrody objęte było ponad 10 milionów hektarów, co stanowi 32,5% powierzchni kraju (GUS, Ochrona Środowiska 2015). O wartościach przyrody Polski świadczy również duża powierzchnia sieci obszarów Natura 2000 tworzonych dla ochrony zagrożonych w skali europejskiej gatunków i siedlisk przyrodniczych. Niemniej jednak, zgodnie z Raportem GIOŚ z 2014 roku stan ochrony większości gatunków i siedlisk przyrodniczych zagrożonych w skali europejskiej określany jest jako niezadowalający.

 

Od stanu świadomości ekologicznej, postaw wobec środowiska naturalnego i form ochrony przyrody oraz od wiedzy społeczeństwa na temat walorów środowiska zależy funkcjonowanie obszarów przyrodniczo cennych. Obojętne postawy wobec przyrody, często świadczące o niskim poziomie świadomości ekologicznej, są przyczyną negatywnego stosunku miejscowej ludności do obszarów chronionych. Stąd konieczność realizacji projektów edukacji ekologicznej skierowanych do społeczności lokalnych obszarów chronionych.

Cel projektu

Głównym celem strategicznym projektu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców obszarów chronionych nt. potrzeby oraz właściwych metod ochrony przyrody, jak również korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu.

 

Grupa docelowa projektu:

Projekt realizować będziemy w 10 kompleksach obszarów chronionych na terenie województw śląskim, mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim.

Grupami docelowymi w projekcie są społeczności lokalne obszarów chronionych, w tym przedstawiciele dwóch pokoleń: seniorzy i młodzież szkolna ale także organizacje pozarządowe, przedstawiciele samorządu oraz inne grupynteresariuszy,

 

Zapraszamy do śledzenia informacji o postępach projektu!

 

Informacje o nieprawidłowościach:

W ramach systemu POIiŚ funkcjonuje mechanizm sygnalizujący,  umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia
potencjalnych nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych, w projektach realizowanych w ramach programu.

Nieprawidłowości można zgłosić za pomocą formularza
na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ 

lub wysyłając wiadomość
na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

PROJEKTY

 

 

 

Termomodernizacja to się Opłaca

Natura na Pkolenia

Cyclurban

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND COMMUTING IN BALTIC CITIES (SUMBA)

 

Fundacja Ziemia i Ludzie
ul. Napoleona Bonaparte 47B
04-965 Warszawa
tel: +48 22 631 79 80

Funduszodawcy i Partnerzy