W dniach 14 i 21 września 2017 r. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie odbyła się konferencja dla nauczycieli przedmiotów edukacji przyrodniczej pod tytułem „Ochrona różnorodności biologicznej gwarancją zachowania bogactwa Ziemi i kształtowania postaw proekologicznych społeczeństwa”.

 

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ-PIB) we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie w ramach projektu Funduszu Współpracy Dwustronnej (Polska-Norwegia). Tytuł Projektu: Rozwój zachowań proekologicznych społeczeństwa poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli przyrody (Enhancement of public pro-ecological attitudes through upskilling teachers of Nature).


Celem szkolenia było podnoszenie poziomu społecznej świadomości ekologicznej i aktywizacji społecznej przez kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczeństwa, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz aktualizacji w wiedzy w tym zakresie.


Konferencję otworzyli dyrektorzy obu instytucji pan Krystian Szczepański (IOŚ-PIB) oraz pani Teresa Makulska (MSCDN), którzy odnieśli się do problematyki zagrożeń i ochrony różnorodności biologicznej oraz kształtowania postaw poprzez system wartości w szkołach. Zwrócili uwagę na istotną rolę nauczycieli przyrody, biologii i geografii, których zaangażowanie pozwoli w przystępny i atrakcyjny sposób przekazać uczniom zagadnienia związane z różnorodnością biologiczną


Konferencja miała formę wykładów, połączonych z prezentacjami, wygłoszonych przez specjalistów- pracowników naukowych Instytutu Ochrony Środowiska - PIB, Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym ((UCBnŚP) oraz Fundacji „Ziemia i Ludzie”. W ramach konferencji skoncentrowano się na kilku blokach tematycznych:
1. Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej na świecie i w Polsce- referaty wygłosili, dr Bożena Kornatowska(IOŚ), dr Grzegorz Rąkowski(IOŚ), dr Jadwiga Sienkiewicz (IOŚ), Anna Larson(IN Norwegia), Małgorzata Walczak(IOŚ).
2. Korzyści z ochrony różnorodności biologicznej – dr Jadwiga Sienkiewicz(IOŚ), dr Bożena Kornatowska(IOŚ), dr Anna Kalinowska(UCBnŚP)
3. Edukacja przyrodnicza i rola społeczeństwa w ochronie różnorodności biologicznej. Dobre praktyki- dr Anna Batorczak (UCBnŚP), Per Lykke (IN Norwegia), Anna Zagórowicz (IOŚ), Ewelina Skoczeń (Fundacja „Ziemia i Ludzie”).

Przebieg konferencji koordynowały z ramienia MSCDN dr Ewa Pyłka-Gutowska-MSCDN oraz dr Bożena Kornatowska IOŚ.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli. Wzięło w niej udział ponad 200 osób. Oprócz prezentacji tematycznych (zamieszczonych na platformie e-learning MSCDN) nauczyciele otrzymali wartościowe materiały dydaktyczne książki m.in. dot. szczegółowej charakterystyki parków narodowych i rezerwatów Polski oraz broszurę zawierająca streszczenia wystąpień zaproszonych gości. Zarówno konferencja, jak i materiały ddaktyczne będą przydatne nauczycielom w pracy nad poszerzaniem wiedzy o różnorodności biologicznej i w procesie kształtowania proekologicznych postaw młodzieży szkolnej.